ขอเชิญร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ขอเชิญร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา