การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษา

ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา