การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษา

ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดชลบุรี