การประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง : นาย สุรพล สุทธจินดา
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม    :  -
เนื้อหาการประชุม             :

วาระที่ 1 แนะนำโครงการ

ผู้จัดการโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน รวมถึงอธิบายว่าขณะนี้ได้ดำเนินงานไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว และได้กล่าวถึงจุดประสงค์ที่ต้องการให้จัดการประชุมนี้ขึ้น ซึ่งก็คือ ต้องการรับฟังคำแนะนำและความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยอง

วาระที่ 2 รับฟังคำแนะนำและความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

 1. แผนพัฒนาในพื้นที่จังหวัด

ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แนะนำให้ติดต่อกับ โยธาธิการจังหวัดระยอง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในจุดนี้โดยอาจพิจารณาดูวงแหวนอุตสาหกรรมจาก EEC แล้ววางแผนแม่บททั้งระบบ

  • แนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ
   แนะนำแนวเส้นทางเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมคือ IRPC-มาบตาพุด-บ้านฉาง-สี่แยกสนามไร่-ปลวกแดง-อมตะ-บ้านค่าย-ระยอง
  • สภาพปัญหาการเดินทาง
   ถนนบางเส้นมีการจราจรที่หนาแน่นมากขึ้นอยู่กับช่วงเวลา เนื่องจากการเดินทางไปทำงานของผู้คน และการเดินทางกลับของผู้คนเหล่านั้นเป็นหลัก
 1. ระบบขนส่งสาธารณะที่คาดหวัง
  • นาย บุญยืน ได้กล่าวเน้นย้ำว่าต้องการระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบรางเบาโดยเป็นแบบยกระดับ หรือ subway ไปเลยเนื่องจากไม่ต้องการให้รบกวนผิวการจราจร และส่วนตัวมีความเห็นว่า การใช้ระบบขนส่งสาธารณะร่วมกับพื้นผิวจราจรเดิม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดระยองได้
 2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  • จำนวนประชากรที่ใช้อ้างอิงในการทำแผนตอนนี้ค่อนข้างคลาดเคลื่อนกับจำนวนประชากรจริงที่มีอยู่ในจังหวัด
  • หากต้องการผู้ใช้บริการจำนวนมาก ควรเน้นกลุ่มผู้ใช้บริการ กลุ่มโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยแนะนำให้ประสานงานกับกลุ่มโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้
  • ไม่ควรให้ระบบขนส่งสาธารณะที่กำลังจะเกิดขึ้น ไปทำลายช่องทางทำมาหากินของระบบขนส่งสาธารณะที่เคยมี เช่น รถสองแถว แนะนำให้ประสานงานกัน
  • บางพื้นที่อาจมีปัญหาชุมชนต่อต้าน เช่น ตะพง และ PMY
  • ผู้ที่ควรติดต่อเพื่อประสานงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
  • คุณทวัสชัย(โยธาธิการจังหวัดระยอง) 086-1429004, คุณชัยรัฐ(นายกสมาพันท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 094-5539955, คุณสุวรรณา 081-9408634

เอกสารประกอบการประชุม

-

ภาพบรรยากาศการประชุม

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอการค้าฉะเชิงเทรา

ประธาน : นาย ประโยชน์ โสรัจจกิจ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม    : 12 ท่าน
เนื้อหาการประชุม             :

วาระที่ 1 แนะนำโครงการ

ผู้จัดการโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน รวมถึงอธิบายว่าขณะนี้ได้ดำเนินงานไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว และได้กล่าวถึงจุดประสงค์ที่ต้องการให้จัดการประชุมนี้ขึ้น ซึ่งก็คือ ต้องการรับฟังคำแนะนำและความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วาระที่ 2 รับฟังคำแนะนำและความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

 1. แผนพัฒนาในพื้นที่จังหวัด

smart city อยู่ทางเหนือของรถไฟเดิม แนะนำให้ทำระบบขนส่งสาธารณะขนคนจาก smart city เข้าส่วนกลางฉะเชิงเทรา

  • แนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ
   ไม่ต้องการให้ใช้ถนนเส้นเดิมที่มีอยู่เพราะมีการจราจรที่แออัดอยู่แล้ว จะเป็นการดีหากมีการสร้างถนนเส้นใหม่เลียบแม่น้ำบางปะกงเพื่อถ่ายเทความหนาแน่นของการจราจรภายในเมืองออกไป และเส้นทางหลักของระบบขนส่งสาธารณะควรเป็นลูปที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดและเชื่อมต่อสถานี้รถไฟความเร็วสูงฉะเชิงเทราและสถานีรถไฟทางคู่ แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
  • สภาพปัญหาการเดินทาง
   ถนนบางเส้นมีการจราจรที่หนาแน่นมากขึ้นอยู่กับช่วงเวลา เนื่องจากการเดินทางไปทำงานของผู้คน และการเดินทางกลับของผู้คนเหล่านั้นเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น ช่วงเช้าเวลาประมาณ 6:30-8:30 ในตัวเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรามีการจราจรที่หนาแน่นมาก เนื่องจากมีผู้คนเดินทางด้วยจุดประสงค์ต่างๆ เช่น ไปทำงาน และ ไปโรงเรียน เป็นต้น
 1. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  • เส้นทางระหว่างเมืองที่ควรมีระบบขนส่งสาธารณะ คือ เส้นทางจากเมืองฉะเชิงเทราไปบางปะกง และ เส้นทางจากเมืองฉะเชิงเทราไปแปลงยาว
  • ราคาของระบบขนส่งสาธารณะควรจะเป็นราคาที่เหมาะสมและไม่สูงมากจนเกินไป ที่ประชุมได้ยกตัวอย่าง เส้นทางรถไฟรางคู่จากฉะเชิงเทราไปหัวหมาก กล่าวว่าผู้คนสามารถเดินทางไปเพื่อทำธุระที่กรุงเทพมหานครได้ในระยะเวลาที่มีความพอดีและค่าโดยสารที่คนส่วนมากเข้าถึงได้ หากระบบขนส่งสาธารณะใหม่ที่จะนำมาใช้มีราคาที่ต่างจากนี้มาก คนเหล่านี้ก็คงจะไม่เลือกใช้ เนื่องจากการเดินทางแบบเดิมมีความคุ้มค่ามากกว่า
  • ประชากรโดยส่วนมากในจังหวัดฉะเชิงเทรามีรถยนต์ส่วนตัว การที่จะเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ให้มาเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะได้ ระบบขนส่งสาธารณะจะต้องมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา และมีที่จอดรถมากเพียงพอและมีความปลอดภัย เพื่อที่ผู้คนจะได้นำรถยนต์ส่วนตัวไปจอดและเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่อ
  • ที่ประชุมได้แนะนำให้ประสานงานกับนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะที่จะเกิดขึ้นเชื่อมโยงกับการขนส่งพนักงานของรถบัสโรงงาน

เอกสารประกอบการประชุม

-

ภาพบรรยากาศการประชุม

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอการค้าฉะเชิงเทรา

ประธาน : นาย ประโยชน์ โสรัจจกิจ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม    : 12 ท่าน
เนื้อหาการประชุม             :

วาระที่ 1 แนะนำโครงการ

ผู้จัดการโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน รวมถึงอธิบายว่าขณะนี้ได้ดำเนินงานไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว และได้กล่าวถึงจุดประสงค์ที่ต้องการให้จัดการประชุมนี้ขึ้น ซึ่งก็คือ ต้องการรับฟังคำแนะนำและความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วาระที่ 2 รับฟังคำแนะนำและความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

 1. แผนพัฒนาในพื้นที่จังหวัด

smart city อยู่ทางเหนือของรถไฟเดิม แนะนำให้ทำระบบขนส่งสาธารณะขนคนจาก smart city เข้าส่วนกลางฉะเชิงเทรา

  • แนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ
   ไม่ต้องการให้ใช้ถนนเส้นเดิมที่มีอยู่เพราะมีการจราจรที่แออัดอยู่แล้ว จะเป็นการดีหากมีการสร้างถนนเส้นใหม่เลียบแม่น้ำบางปะกงเพื่อถ่ายเทความหนาแน่นของการจราจรภายในเมืองออกไป และเส้นทางหลักของระบบขนส่งสาธารณะควรเป็นลูปที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดและเชื่อมต่อสถานี้รถไฟความเร็วสูงฉะเชิงเทราและสถานีรถไฟทางคู่ แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
  • สภาพปัญหาการเดินทาง
   ถนนบางเส้นมีการจราจรที่หนาแน่นมากขึ้นอยู่กับช่วงเวลา เนื่องจากการเดินทางไปทำงานของผู้คน และการเดินทางกลับของผู้คนเหล่านั้นเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น ช่วงเช้าเวลาประมาณ 6:30-8:30 ในตัวเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรามีการจราจรที่หนาแน่นมาก เนื่องจากมีผู้คนเดินทางด้วยจุดประสงค์ต่างๆ เช่น ไปทำงาน และ ไปโรงเรียน เป็นต้น
 1. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  • เส้นทางระหว่างเมืองที่ควรมีระบบขนส่งสาธารณะ คือ เส้นทางจากเมืองฉะเชิงเทราไปบางปะกง และ เส้นทางจากเมืองฉะเชิงเทราไปแปลงยาว
  • ราคาของระบบขนส่งสาธารณะควรจะเป็นราคาที่เหมาะสมและไม่สูงมากจนเกินไป ที่ประชุมได้ยกตัวอย่าง เส้นทางรถไฟรางคู่จากฉะเชิงเทราไปหัวหมาก กล่าวว่าผู้คนสามารถเดินทางไปเพื่อทำธุระที่กรุงเทพมหานครได้ในระยะเวลาที่มีความพอดีและค่าโดยสารที่คนส่วนมากเข้าถึงได้ หากระบบขนส่งสาธารณะใหม่ที่จะนำมาใช้มีราคาที่ต่างจากนี้มาก คนเหล่านี้ก็คงจะไม่เลือกใช้ เนื่องจากการเดินทางแบบเดิมมีความคุ้มค่ามากกว่า
  • ประชากรโดยส่วนมากในจังหวัดฉะเชิงเทรามีรถยนต์ส่วนตัว การที่จะเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ให้มาเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะได้ ระบบขนส่งสาธารณะจะต้องมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา และมีที่จอดรถมากเพียงพอและมีความปลอดภัย เพื่อที่ผู้คนจะได้นำรถยนต์ส่วนตัวไปจอดและเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่อ
  • ที่ประชุมได้แนะนำให้ประสานงานกับนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะที่จะเกิดขึ้นเชื่อมโยงกับการขนส่งพนักงานของรถบัสโรงงาน

เอกสารประกอบการประชุม

-

ภาพบรรยากาศการประชุม