การเข้าร่วมประชุม กรอ.ชลบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม

ประธาน : นางสาว สุรีย์ คุ้มทิม คลังจังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม    : 36 ท่าน
เนื้อหาการประชุม             :

สรุปผลการประชุม ตามระเบียบวาระที่ 3

      สนข. ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
สนข. นำเสนอต่อที่ประชุม ว่ากำลังดำเนินการทำแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในหลายจังหวัดที่สำคัญ วันนี้อยากรับฟังความคิดเห็นจากกรอ.จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนเส้นทางและระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับแต่ละเส้นทางและจัดทำแผนแม่บทต่อไป
ที่ปรึกษาได้กล่าวแนะนำโครงการโดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา แผนการดำเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทำโครงการ โดยที่ปรึกษาได้มีการทบทวนข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งข้อมูลด้านแผนพัฒนา ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม และ ระบบขนส่งสาธารณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหาเส้นทางและระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเส้นทางนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น

(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี) จังหวัดชลบุรีมีความแตกต่างจากจังหวัดอื่น เนื่องจากมี node ความเจริญหลาย node ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่อุตสาหกรรม รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยว  เส้นทางที่สำคัญที่ควรจะมีเส้นทางแรกคือเส้นทางที่เชื่อมระหว่างศรีราชาซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ไปยัง บ่อวิน-ปลวกแดง ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรที่หนาแน่นมาก เส้นทางต่อไปคือเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเขตอุตสาหกรรมซึ่งก็คือเส้นทางที่เชื่อมนิคมอุตสาหกรรมอมตะที่อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี เข้ากับนิคมอุตสาหกรรมอมตะที่อยู่ในเขตจังหวัดระยอง เพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีนิคมอุตสาหกรรมหลายนิคมรวมกันอยู่ และในอนาคตจะต้องเชื่อมต่อเข้าไปยังบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาซึ่งเป็นเขตนิคมอากาศยาน ซึ่งสิ่งที่ทีมงานสนข.ต้องการรับฟังจะมีเนื้อหาตรงกับระเบียบวาระที่ 4 จึงขอนำเสนอโดยมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4 

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ชลบุรีเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตน้อย เมืองที่มีการเจริญเติบโตจริงๆคือพื้นที่โดยรอบ เช่นพื้นที่อุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆและพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม การจัดทำระบบขนส่งสาธารณะควรจะคำนึงถึงจุดนี้ด้วย พื้นที่ที่ควรจะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือศรีราชาและเชื่อมโยงมายังนิคมอุตสาหกรรมเพราะบริเวณนี้มีแหล่งที่อยู่อาศัยจำนวนมากและจะเติบโตอีกมาก นอกจากที่จะเชื่อมต่อพื้นที่เมืองเก่ากับเมืองใหม่แล้ว ก็ควรจะไปศึกษาพื้นที่ที่จะมีการเจริญเติบโตในอนาคต พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญคือพัทยา พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีปัญหากับรถสองแถว ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไข

จังหวัดชลบุรีจะถูกพัฒนาให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะ (smart province) ในอนาคต โดยด้านที่จะกล่าวถึงในที่ประชุม คือ smart mobility ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาการจรจร โดยเพิ่มประสิทธิภาพ และ เชื่อมโยงระบบขนส่งให้เป็นแบบไร้รอบต่อ และให้มีความหลากหลาย  แนวทางในการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันได้มีการศึกษาข้อมูลที่มีอยู่เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งที่จะรองรับรถไฟความเร็วสูง

แนวเส้นทางที่จะเกิดประโยชน์ทางด้านการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ เส้นทางอมตะ-พานทอง-หนองบอนแดง-บ้านบึง-แยกถนน331-เขาคันทรง-ปลวกแดง เส้นทางนิคมแหลมฉบัง-ท่าเรือแหลมฉบัง-เทศบาลแหลมฉบัง-เครือสหพัฒน์-บ้านหนองแขวะ-บ่อวิน-ปลวกแดง เส้นทางโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา-อำเภอศรีราชา-โรงเรียนอัสสัมชัญ-บ้านหุบบอน-เขาคันทรง-ปลวกแดง เส้นทางสัตหีบ-ถนน331-หนองใหญ่-บ่อทอง-เกาะจันทร์ เส้นทางเดิมแหลมฉบัง-ศรีราชา-หนองมน-อำเภอเมือง-มหาวิทยาลัยศรีปทุม-อมตะชลบุรี และเส้นทางรถไฟรางคู่สำหรับขนส่งผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนบ้านพลู ตาหลวง ถึง พานทองในช่วงเช้าและช่วงเย็น นอกจากนี้ยังควรมีการพัฒนา
รถแท็กซี่ในเขต อำเภอศรีราชา อำเภอเมือง และอำเภอสัตหีบ

การขนส่งอัจฉริยะเป็นการพัฒนาที่สามารถทำได้ทันที และจะเป็นพื้นฐานที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป

ข้อเสนอแนะของภาคเอกชนและส่วนราชการ

    • ปัญหาหลักของนักท่องเที่ยวในพัทยาคือปัญหาด้านการสื่อสาร ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลและเดินทางได้ง่ายขึ้น
    • ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
    • ระบบขนส่งสาธารณะที่จะเลือกใช้ ควรมองถึงอนาคต และส่งเสริมการเป็น smart city

เอกสารประกอบการประชุม

-

ภาพบรรยากาศการประชุม