การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยอง (กกร.จังหวัดระยอง)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ประธาน : นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม    : 34 ท่าน
เนื้อหาการประชุม             :

ผอ.นิรันดร์กล่าวถึงโครงการเบื้องต้นและแผนงานของสนข. ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปออกมาว่าระบบขนส่งสาธารณะที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นระบบอะไร แต่ยืนยันว่าระบบที่จะเกิดขึ้นจะต้องเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เพราะหากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้คนคงไม่หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นแน่ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงเหตุผลที่มาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ซึ่งก็คือ ต้องการมารับฟังข้อมูลเพิ่มเติมรวมไปถึงความคิดเห็นต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโครงการจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดระยอง

ที่ปรึกษากล่าวแนะนำโครงการ โดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน รวมถึงอธิบายว่าขณะนี้ได้ดำเนินงานไปถึงขั้นตอนใด และได้กล่าวถึงจุดประสงค์ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งก็คือ การมารับฟังความคิดเห็นจากทุกๆคนในที่ประชุมเพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาโครงการต่อไป

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  • เส้นทางปลวกแดงเป็นเส้นทางที่จำเป็นจะต้องผลักดันให้มีระบบขนส่งสาธารณะเกิดขึ้น เนื่องจากผ่านนิคมอุตสาหกรรมพัฒนา และปัจจุบันมีระบบขนส่งสาธารณะผ่านเส้นทางนี้น้อยมาก
  • ฝากพิจารณาพื้นที่บริเวณบ้านค่าย
  • คนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวคงไม่หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะหากระบบขนส่งสาธารณะไม่มีเวลาที่แน่นอน หรือต้องรอรถเป็นเวลานาน
  • เส้นทางของระบบขนส่งสาธารณะที่จะเกิดขึ้นควรเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว และเชื่อมโยงระหว่างอำเภอ
  • ไม่อยากให้ทำเลนสำหรับระบบขนส่งสาธารณะ เพราะคิดว่าน่าจะไม่ได้ผล
  • หากไม่มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพได้ การจราจรในอนาคตจะมีปัญหาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีคนเข้ามาทำงานและกิจกรรมอื่นๆในจังหวัดเพิ่มขึ้นถึงสิบล้านคน
  • เสนอเส้นทางอู่ตะเภาเกาะเสม็ด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
  • อยากให้ศึกษาโมเดลการจัดการระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดสงขลา
  • อยากได้ระบบราง เพราะไม่คิดว่าระบบอื่นที่รบกวนผิวจราจรเดิมจะแก้ปัญหาการจราจรได้
  • อยากให้สนข.ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อกำหนดเส้นทางนำร่อง จากนั้นนำเส้นทางนำร่องมาเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ตัวแทนประชาชนในจังหวัดพิจารณาต่อไป
  • ปัจจุบันจุดท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนซึ่งต้องการระบบขนส่งมวลชนทั้งสายสั้นและสายยาว โดยสายยาวอาจจะใช้รถบัส และสายสั้นใช้ระบบราง เชื่อว่าหากมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดี ราคาเป็นธรรม เวลาแน่นอน รถในท้องถนนจะลดลง
  • เส้นทาง 3138 ปลวกแดงบ่อวิน กำลังอยู่ในช่วงเตรียมแผนพัฒนาขยายถนน
  • แนะนำเส้นทางอู่ตะเภาตะพง และ ปลวกแดงบ้านค่ายเข้าตัวเมือง

เอกสารประกอบการประชุม

-

ภาพบรรยากาศการประชุม