การสัมมนาครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศการสัมมนา

การสัมมนาครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายการขนส่งและจราจรเป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 121 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ราชการ/รัฐวิสาหกิจส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน/ประชาชน และผู้ประกอบการเดินรถทั้ง 3 จังหวัด