ขอบเขตการศึกษา

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุมถึงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางของความเชื่อมโยงกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น เขตพัฒนาพิเศษ ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ขอบเขตงานประกอบด้วยงานหลัก 3 ส่วน คือ

งานส่วนที่ 1 : การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 1. การศึกษา ทบทวน สำรวจข้อมูลของระรบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
  • ทบทวนแผนงานโครงการ ผลการศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ กระทรวง กฎระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาและสำรวจสภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหาของการคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
 2. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่
  • ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน และประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะ ในประเด็นต่างๆ
  • สำรวจความต้องการการเดินทาง (Demand) และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านระบบการขนส่งและจราจร เศรษฐกิจ สังคม ประชากร สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 1. การศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
  • ศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบ โครงข่าย และความต้องการการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
  • ศึกษาระบบขนส่งสาธารณะที่มีความเหมาะสมโดยคำนึงถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่เดิม และดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกและผลกระทบในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • กำหนดกรอบภาพรวม (Conceptual Framework) ของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่แสดงรายละเอียดผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการวิเคราะห์ด้านการขนส่งและจราจร การเชื่อมต่อการเดินทาง การพัฒนาเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  • การประมาณการมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นของโครงการตามแผนแม่บทที่จะดำเนินการในอนาคต
  • การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและเสนอแนะขั้นตอน (Phasing) การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
  • การวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของโครงการตามแผนแม่บทเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการที่มีความเหมาะสมต่อไป

งานส่วนที่ 2 : งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ ลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของรูปแบบและโครงข่ายของระบบขนส่งสาธารณะ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 1. การวิเคราะห์ ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน
  • การวิเคราะห์ ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน
  • การกำหนดแนวคิดเบื้องต้น โดยรวบรวมผลการวิเคราะห์การเดินทาง การสำรวจสภาพธรณีวิทยา ผลการสำรวจและศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อกำหนด แนวทางการออกแบบแนวคิดของระบบขนส่งสาธารณะ เช่น
   • การสำรวจแนวเส้นทางเบื้องต้น โดยจัดเตรียมแผนที่และ/หรือภาพถ่ายทางอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ พร้อมทั้งทำการสำรวจ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะของเส้นทาง เขตทาง (Right of Way)
   • การสำรวจและวิเคราะห์สภาพธรณีวิทยา โดยดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์สภาพธรณีวิทยาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการออกแบบแนวคิด
  • การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โดยทำการรวบรวมและศึกษาข้อมูลทางด้านการจราจร พื้นที่เขตทาง (Right of Way) และปัจจัยอื่นๆที่จำเป็น เพื่อการออกแบบแนวคิดของระบบขนส่งสาธารณะ เช่น
   • งานออกแบบโครงสร้าง ทำการศึกษาผลกระทบต่างๆ ที่จะมีผลต่อการพิจารณาทางด้านโครงสร้างพร้อมทั้งเสนอแนะรูปแบบ ชนิดของโครงสร้าง อุโมงค์ สะพาน
   • งานด้านสาธารณูปโภค ทำการตรวจสอบหาข้อมูลสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอแนะรูปแบบ ตำแหน่ง สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการให้เหมาะสม
   • งานออกแบบกรอบแนวคิดระบบระบายน้ำ ทำการวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ พื้นที่รับน้ำและปริมาณน้ำ เพื่อทำการออกแบบระบบระบายน้ำเบื้องต้นให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับอนาคต
 2. การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน
  • ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทั้งทางตรง และทางอ้อม
  • ความเหมาะสมทางเศษฐกิจ และการเงินในรูปของ NPV, EIRR, FIRR, B/C Ratio
  • ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการและดำเนินงาน
  • วิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร และค่าระวางสินค้า
  • วิเคราะห์และเสนอแนะรูปแบบการลงทุน และแหล่งเงินทุน
  • เสนอแนะแผนการลงทุน และแผนการชำระเงิน
  • ประเมินตัวชี้วัดทางด้านการเงิน และจัดทำแผน Pro-Forma Financial Statement เช่น Profit & Loss
 3. จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม
 4. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)