ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 1)

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ประธานอนุกรรมการ : นาย ธีรวัฒน์ สุดสุขจำนวน
ประธานอนุกรรมการ : นาย ธีรวัฒน์ สุดสุขจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุม        : 30 ท่าน
เนื้อหาการประชุม      :

เป็นการเข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นมีสาระสำคัญที่นำเสนอคือ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ร่วมกันดำเนินงานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดและเพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ โดยมีระยะเวลาโครงการ 12 เดือน แบ่งแผนการดำเนินงานออกเป็น 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วย การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสำรวจสภาพพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดรูปแบบโครงข่ายและระบบที่เหมาะสม การศึกษาความเหมาะสมมทางด้านวิศวกรรม การรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งสาธารณะสำหรับภูมิภาคซึ่งมีรูปแบบการให้บริการในลักษณะของ Trunk and Feederเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในระดับ door-to-door ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและต้นทุนต่ำ โดยพิจารณาเทคโนโลยีขนส่งในช่วงระหว่างรถบัสและรถราง

คำถาม/ความคิดเห็น :

    • ขอให้ที่ปรึกษาทบทวนถึงผลกระทบของโครงการต่อผู้ประกอบการเดิมที่ให้บริการ(รถหมวด4)
    • แนะนำให้ที่ปรึกษาขอข้อมูลจากหอการค้าเช่นอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว โดยต้องการให้คำนึงถึงผู้ประกอบการเดิม เส้นทางที่ใช้วิ่ง ราคาค่าโดยสาร support facility
    • ขอให้ที่ปรึกษาพิจารณาถึงการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว โรงงาน คนงาน โดยต้องการให้ระบบขนส่งตอบสนองความต้องการในด้านนี้

เอกสารประกอบการประชุม

ภาพบรรยากาศการประชุม