สนข.ดันแผนแม่บทขนส่ง เชื่อม3จังหวัดรองรับอีอีซี

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ระบุว่า สนข.เตรียมศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อเชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญของประเทศ สำหรับแผนแม่บทดังกล่าวจะวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญในพื้นที่อีอีซี ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของรูปแบบและโครงข่ายของระบบขนส่งสาธารณะ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญในพื้นที่อีอีซี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและรองรับการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสังคม เพื่อให้เกิดการบูรณาการรูปแบบการพัฒนาที่เด่นชัด มีศักยภาพในระดับสูง ในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีความเชื่อมโยงกับเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

แผนแม่บทดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ได้กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงข่ายที่มีอยู่และผลักดันการเจรจาด้านการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/834713