ขอเชิญร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

ขอเชิญร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-12.00 . ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้