ขอเชิญร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเเชิงเทรา

ขอเชิญร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.30 . ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเเชิงเทรา

โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้