ขอเชิญร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (จังหวัดระยอง)วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดระยอง

ขอเชิญร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง