ขอเชิญร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เรียน เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง ชลธี 1 โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา 


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้